Det er vanskeleg å forstå alt som vert sagt og skrive om klima. Landbruket vert dratt fram som ein av våre store «klimasyndarar». Samstundes må vi ha mat – korleis skal vi kunne produsere denne og samstundes ta omsyn til klima, biodiversitet og livet i jorda? Det regenerative landbruket er i framvekst, og representerer aukande og spanande kunnskap om samanhengane vi kanskje har gløymt i vårt moderne jordbruk. Ved å nytte lokale ressurser, og i størst mogleg grad legge til rette for best mogleg biologisk aktivitet i jorda, meiner vi at vi kan drive kjøtproduksjon ikkje berre karbon-nøytralt. Denne måten å drive landbruk på er ein effektiv måte å binde store mengder karbon, ved å trekke CO2 inn i fotosyntensen i planta, og «pumping» av karbon frå røtene og ut i jorda. Les meir i kronikken eg har skrive om temaet her. For meir inngåande fagartiklar, sjå www.amazingcarbon.com

I oktober i år fekk vi hyggeleg besøk av journalist Martin Hotvedt og fotograf Marius Fiskum frå Tidsskriftet for den Norske Legeforening. Kjekt å syne fram garden til mine kolleger, og ikkje minst å få snakke fram bondeyrket, og den fantastiske regionen vi bur i! Det å bu i distriktet oppfattar eg ikkje som nokon hemsko, meir at det opnar moglegheiter for andre vegar i livet. Les intervjuet her.